Day 1

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fETUInyYq-A[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jJtm7d7-8HU[/youtube]