Day 6

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yOyMcL8NCjk[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XULS_oWYvtQ[/youtube]